About Max Fiduciaire

Petros Machas, CEO
e-mail: pmachas@maxfid.mc

Christos Georgantzos, Senior Advisor
e-mail: chgeorgantzos@maxfid.mc

Bianca Melchinger, Senior Advisor
e-mail: bmelchinger@maxfid.mc

Valia Meletiou, Relationship Manager
e-mail: vmeletiou@maxfid.mc